Opracowania i usługi przeciwpożarowe

Opracowania i usługi

  • Analizy i oceny dokumentacji projektowej w zakresie zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami przeciwpożarowymi i warunkami technicznymi,
  • Nadzory inwestorskie w zakresie zgodności wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych włącznie z kompleksowym przygotowaniem obiektu i dokumentacji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną,
  • Projekty urządzeń przeciwpożarowych włącznie ze scenariuszami rozwoju zdarzeń na wypadek powstania pożaru,
  • Wykonawstwo urządzeń przeciwpożarowych w pełnym zakresie wg różnych standardów,
  • Przeglądy, konserwacje i naprawy systemów i urządzeń przeciwpożarowych,
  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz przeprowadzanie ćwiczeń sprawdzających warunki ewakuacji,
  • Analizy i oceny stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych istniejących,
  • Ekspertyzy techniczne przeciwpożarowe,
  • Szkolenia kadry kierowniczej i pracowników,