System gaszenia azotem Sinorix CDT

Sinorix N2 • Ar • CO2 zapewnia skuteczne gaszenie przy użyciu czystego azotu, argonu lub dwutlenku węgla i może być elastycznie dopasowany do specyfiki obiektu. Pożar jest skutecznie gaszony poprzez redukcję tlenu w strefie wyładowania.

Sinorix N 2 • Ar • CO 2 – skuteczność gaszenia

System gaszenia Sinorix, wykorzystujący czyste środki, zapewnia elastyczność w planowaniu i instalacji. System może być zaprojektowany pod kątem zastosowania zarówno azotu jak i argonu w technologii 200 i 300 bar lub dwutlenku węgla w technologii 56 bar. Dodatkowo w przypadku wszystkich trzech obojętnych gazów mogą być realizowane systemy począwszy od małych, jednostrefowych do dużych, wielostrefowych, zawierających odpowiedniej wielkości baterię butli i zawory strefowe.

Butle mogą być umiejscowione zarówno centralnie, jak też w sposób zdecentralizowany, przez co system gaszenia gazami obojętnymi może być dostosowany do istniejącej struktury budynku, wymagań i ryzyka pożaru, pozwalając na realizację optymalnej ochrony obiektu.

Gaszenie czystymi gazami

Systemy gaszenia Sinorix N2 • Ar • CO2 używają czystych gazów naturalnych w celu zapewnienia szczególnie skutecznego procesu gaszenia. Nie stwarzają jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska. Rozwiązania stosujące gazy obojętne opierają swoje działanie na wypieraniu tlenu z obszaru chronionego. Co więcej zastosowane środki gaszące charakteryzują się słabym przewodnictwem elektrycznym i są chemicznie obojętne, co oznacza, że w kontakcie z ogniem nie powstają żadne szkodliwe produkty reakcji. Zapobiega to powstaniu uszkodzeń chronionego sprzętu. Zarówno azot, jak i argon czy dwutlenek węgla posiadają doskonałe właściwości gaszące pożary klasy A (ciała stałe), B (ciecze palne) i C (palne gazy). Argon jest dodatkowo odpowiedni dla pożarów klasy D (pożary metalu).

Użycie czystych gazów naturalnych zamiast mieszaniny różnych gazów usprawnia proces napełniania butli, ponieważ gazy naturalne są szeroko dostępne.

Sinorix N 2 – typowe zastosowania

 • systemy telekomunikacyjne
 • serwerownie
 • kanały kablowe
 • stacje energetyczne
 • zamknięte transformatory, turbiny,
  silniki i generatory
 • pomieszczenia techniczne i maszy-
  nownie
 • sterownie
 • składy wojskowe

Sinorix Ar – zastosowania dodatkowe (dodatkowe zastosowania do wymienionych dla N 2 )

 • pomieszczenia, w których istnieje ryzyko pożaru metali
 • pomieszczenia składowania środków
  chemicznych

Sinorix CO 2 – typowe zastosowania

 • magazyny cieczy palnych
 • bezobsługowe generatory i stacje
  transformatorowe
 • zastosowania lokalne jak: kąpiele
  olejowe, turbiny czy maszyny

 

Sinorix CDT – innowacyjna technologia bez nadmiernego wzrostu ciśnienia

Sinorix CDT (Constant Discharge Technology) to innowacyjny system gaszenia azotem, zapewniający stałe wyładowanie gazu. Dzięki temu klapy odciążające mogą być zredukowane aż o 70 procent.

Sinorix CDT – innowacyjna technologia gaszenia
Sinorix CDT (Constant Discharge Technology) zapewnia skuteczne gaszenie bez nadmiernego wzrostu ciśnienia. Dzięki unikatowej, opatentowanej przez Siemens i certyfikowanej przez VdS technologii zaworów, wyładowanie azotu następuje ze stałym ciśnieniem.

Dzięki stałemu ciśnieniu wyładowania, rury połączone w sieć mogą posiadać mniejsze średnice w porównaniu systemami konwencjonalnymi a klapy odciążeniowe mogą zostać zredukowane nawet o 70%. Z tego względu Sinorix CDT jest szczególnie przydatny do ochrony pomieszczeń wewnętrznych i tam, gdzie występują trudności z zastosowaniem dużych klap odciążających, wynikające ze struktury obiektu. Rozwiązania stosujące gazy obojętne opierają swoje działanie na wypieraniu tlenu z obszaru chronionego.

Gaszenie czystym azotem
Sinorix CDT używa czystego gazu naturalnego pozbawionego koloru i zapachu. Jako gaz naturalny azot jest przyjazny dla środowiska i nie pozostawia żadnych pozostałości lub produktów rozpadu. W dodatku azot jest powszechnie dostępny, co ułatwia napełnianie nim butli, czyni je bardziej ekonomicznym i szybszym niż mieszaniną gazów.

Typowe zastosowania

 • systemy telekomunikacyjne
 • serwerownie
 • kanały kablowe
 • stacje energetyczne
 • galerie sztuki i muzea
 • archiwa
 • składy wojskowe

Korzyści

 • Technologia zaworów opatentowana przez Siemens i certyfikowana przez VdS.
 • Redukcja klap odciążających do 70%.
 • Niższe kosztu sprzętu.
 • Przyjazny dla środowiska i bezpieczny dla ludzi ze względu na zastosowanie gazu naturalnego azotu.
 • Pierwszy i jak dotąd jedyny system o stałym wyładowaniu gazu, certyfikowany przez VdS.