SC-EN 160

Kondensacyjny  wymiennik ciepła na gaz lub olej do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dokumentacja

Do porównania

Dane techniczne serii SC-EN:

SC-EN tabele dane techniczne 60-220

SC-EN tabele dane techniczne 320-970

(1) Dla podanych wartości opałowych Hi
(2) Temperatura powietrza do spalania +15°C
(3) Paliwo:

 • gaz ziemny E – G20 (GZ-50): Hi = 34,02 MJ/Nm3
 • gaz płynny propan P – G31: Hi = 88,00 MJ/Nm3
 • gaz płynny butan B – G30: Hi = 116,09 MJ/Nm3
 • olej opałowy lekki: Hi = 10 200 kcal/kg

(4) W przypadku stosowania w innych warunkach należy skontaktować się z producentem.

Zmieniając w odpowiedni sposób wydatek powietrza w sekcji nawiewnej centrali (poza dostawą) można zmodyfikować nominalny strumień powietrza przepływający przez wymiennik (należy skontaktować się z producentem).

Przy wymiarowaniu systemu odprowadzania kondensatu można posługiwać się normą UNI EN 1196, par. 6.6.1:

 • dla gazu ziemnego 2 l/h skroplin na m3/h gazu
 • dla propanu 3 l/h skroplin na m3/h gazu
 • dla butanu 4 l/h skroplin na m3/h gazu

Wymiary i masa serii SC-EN:

SC-EN wymiary i masa rysunek

SC-EN wymiary i masa tabela

 

Opis i zasada działania serii kondensacyjnych wymienników ciepła SC-EN

Kondensacyjne wymienniki ciepła SC-EN serii ENERGY zostały zaprojektowane i wykonane do zastosowania w centralach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i procesach technologicznych z przeznaczeniem do ogrzewania uzdatnianego powietrza, wykorzystywanego do różnych zastosowań, jak na przykład:

 • ogrzewanie i wentylacja pomieszczeń mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych;
 • suszenie;
 • wygrzewanie;
 • inne procesy technologiczne.

Urządzenia charakteryzują się pracą ze zmienną mocą cieplną i wysoką efektywnością energetyczną dzięki funkcjonowaniu w trybie kondensacji i odzysku ciepła utajonego ze spalin. W celu eksploatacji wymiennik ciepła musi być umieszczony wewnątrz odpowiednio zwymiarowanej i izolowanej konstrukcji oraz wyposażony w palnik nadmuchowy zasilany gazem ziemnym, płynnym lub olejem opałowym.

Są to wymienniki ciepła typu spaliny-powietrze, podstawową zasadą działania jest wymiana termiczna na powierzchni wymiennika pomiędzy produktami spalania wytwarzanymi przez palnik gazowy lub olejowy, a przepływającym strumieniem powietrza generowanym przez zespół nawiewny, który nie jest integralną częścią urządzenia. Powietrze przepływając przez wymiennik ciepła podnosi swoją temperaturę, a następnie jest dostarczane do pomieszczenia za pomocą systemu dystrybucji kanałowej. Taki system ogrzewania (“DRY-SYSTEM” – bez użycia mediów pośredniczących) pozwala na znaczne obniżenie kosztów systemu i bezpieczną eksploatację, okazując się szczególnie odpowiednim rozwiązaniem dla wszystkich zastosowań, w których oczekuje się jego okresowego i sporadycznego użytkowania.

Specyficzna konstrukcja wymienników ciepła została zaprojektowana tak, aby mogły współpracować z palnikami nadmuchowymi o zmiennej mocy cieplnej (dwustopniowymi lub modulowanymi). Podczas pracy ze zmniejszoną mocą cieplną, temperatura spalin obniża się i po osiągnięciu punktu rosy na powierzchni wymiennika zachodzi zjawisko kondensacji z odzyskiem ciepła utajonego od pary wodnej zawartej w spalinach, która w innych warunkach zostałaby usunięta do komina.

SC-EN rysunek 2

Materiały wysokiej jakości stosowane do produkcji wymiennika ciepła zapewniają bezpieczną i długotrwałą pracę nawet w warunkach kondensacji produktów spalania. Kondensat jest usuwany z wymiennika na zewnątrz za pomocą króćca odprowadzenia kondensatu.

Wymiennik ciepła jest standardowo konstrukcją spawaną z blachy ze stali nierdzewnej, z testowaną  szczelnością,  wyposażony jest w panele kontrolne w celu łatwego czyszczenia i konserwacji. Składa się z następujących elementów:

 • Komora spalania ze stali nierdzewnej AISI 430 o niskim obciążeniu termicznym o odpowiednim kształcie i objętości;
 • Elementy wymiennika ze stali nierdzewnej AISI 304 o dużej powierzchni i turbulentnych przetłoczeniach w celu optymalizacji wymiany;
 • Tylny kolektor spalin w stali nierdzewnej AISI 304, wyposażony w okrągły króciec do podłączenia metalowego komina odprowadzającego spaliny zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
 • Deflektory na komorze spalania z odpowiednio wyprofilowanej stali ocynkowanej;
 • Osprzęt do odprowadzania kondensatu (z przedniego i tylnego kolektora spalin).

Aby spełnić określone wymagania, na żądanie mogą być realizowane specjalne wykonania takie jak użycie innych materiałów, zmiana grubości, itp.
Producent, który posiada wieloletnie i znaczące doświadczenie, jest dostępny w celu opracowania wraz z Klientem najlepszej konfiguracji pomiędzy modułem wymiennika ciepła a urządzeniem, w którym ma on być zainstalowany.

Schemat działania:

SC-EN schemat działania
Legenda:

 1. Podłączenie komina
 2. Tylny kolektor spalin
 3. Płomieniówki wymiennika ciepła
 4. Przedni kolektor spalin
 5. Otwór rewizyjny komory spalania
 6. Palnik gazowy lub olejowy
 7. Komora spalania

Produkty spalania:

 • są zawracane w komorze spalania,
 • przepływają przez pierwszy kolektor spalin (kolektor przedni), a następnie płomieniówki wymiennika,
 • przepływają przez drugi kolektor spalin (kolektor tylny) i są następnie odprowadzane przez czopuch do komina.

Budowa serii wymienników ciepła SC-EN

SC-EN budowa

 1. Otwory oczkowe dla śrub montażowych i pozycjonowania
 2. Tylny kolektor spalin
 3. Przedni kolektor spalin
 4. Panel inspekcyjny tylnego kolektora spalin
 5. Króciec odprowadzania spalin (czopuch)
 6. Komora spalania
 7. Gniazdo palnika
 8. Wziernik
 9. Panel inspekcyjny przedniego kolektora spalin
 10. Płomieniówki wymiennika ciepła
 11. Deflektory na komorze spalania
 12. Stopy podporowe

 

 

Konfiguracja przepływu powietrza dla wymienników serii SC-EN

Wymiennik ciepła jest zaprojektowany w taki sposób, że może on być zainstalowany z poziomym przepływem powietrza w konfiguracji z prawym (A) lub lewym (B) doprowadzeniem powietrza do ogrzania. Stopy podporowe i odpływ kondensatu znajdują się po obu stronach wymiennika. Ta cecha konstrukcyjna sprawia, że urządzenie jest rewersyjne. Strumień powietrza musi w pierwszej kolejności schładzać komorę spalania a następnie wymiennik ciepła.

SC-EN przepływ kierunek A SC-EN przepływ kierunek B

Lokalizacja wentylatora nawiewu powietrza

Wentylator powietrza poddawanego obróbce może być umieszczony zarówno przed jak i za wymiennikiem ciepła. Położenie wentylatora musi zapewnić równomierny przepływ strumienia powietrza przez cały przekrój wymiennika.

Zazwyczaj ogrzewane powietrze przepływa najpierw przez powierzchnie komory spalania, a następnie przez elementy wymiennika ciepła. W niektórych szczególnych zastosowaniach odwrotny przepływ powietrza może być korzystniejszy. W razie takiej potrzeby należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania dalszych informacji.

SC-EN lokalizacja wentylatora

 1. Wlot powietrza do ogrzania
 2. Wymiennik ciepła
 3. Nawiew ogrzanego powietrza
 4. Wentylator

 

 

Charakterystyki spadku ciśnienia dla serii SC-EN

SC-EN spadek ciśnienia charakterystyki

Dla każdego typu wymiennika spadki ciśnienia zostały przedstawione w zakresie przepływu powietrza od -20% do +40% wartości nominalnej.
Przedstawione wartości mają charakter orientacyjny, mogą się znacznie różnić w zależności od typu i położenia zespołu wentylatora.

Wytyczne instalacyjne dla serii wymienników SC-EN

Podsumowanie głównych zaleceń, które należy uwzględnić dla prawidłowej konfiguracji i konstrukcji centrali wentylacyjnej, w której ma być zainstalowany wymiennik ciepła:

 • Wymiennik ciepła umieścić na podłodze sekcji centrali wentylacyjnej na stopach podporowych. Konstrukcja sekcji musi zapewniać niezbędną wytrzymałość w punktach podparcia.
 • W niektórych modelach komora spalania jest wsparta na taśmach. Konstrukcja musi zapewniać niezbędną wytrzymałość w punktach kotwiczenia tych urządzeń.
 • W niektórych modelach dostępne są deflektory na komorze spalania. Konstrukcja musi przewidywać punkty mocowania tych elementów.
 • Wymiennik ciepła wyposażony jest w płytę, płytę izolacyjną i płytę montażową palnika nadmuchowego. Konstrukcja musi zapewniać prawidłowe zakotwienie tej płyty, biorąc pod uwagę masę palnika.
 • Zakładana jest praca wymiennika ciepła w trybie kondensacji produktów spalania. Konstrukcja musi zapewnić nachylenie zespołu wymiennika ciepła z płomieniówkami o 1÷2 stopni w kierunku przyłącza odprowadzenia kondensatu.
 • Przepływ strumienia powietrza wlotowego powinien być jak najbardziej równomierny, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jego umiejscowienie.
 • Wymiennik ciepła osiąga wysokie temperatury i występuje zjawisko promieniowania cieplnego. Z tego powodu termostaty bezpieczeństwa i czujniki pomiaru temperatury muszą być umieszczone w odpowiedniej odległości.
 • Nie należy ograniczać normalnej rozszerzalności cieplnej wymiennika ciepła.
 • Należy zagwarantować minimalny przepływ powietrza przez wymienniku ciepła. W przypadku dużych strumieni powietrza, możliwe jest zastosowanie bypassu.
 • Centrala wentylacyjna musi być wyposażona w demontowalne panele obudowy lub drzwiczki rewizyjne dla zapewnienia dostępu do paneli inspekcyjnych wymiennika ciepła.
 • Logika działania i automatyka centrali muszą gwarantować:
 • jednoczesne lub co najwyżej 30-sekundowe opóźnienie rozruchu zespołu wentylatora względem zapłonu palnika nadmuchowego;
 • opóźnione wyłączenie zespołu wentylatora względem wyłączenia palnika;
 • zadziałanie elementów zabezpieczających (termostaty bezpieczeństwa, termostaty ograniczające temperaturę, wyłączniki minimalnego przepływu, zabezpieczenia i wyłączniki w zespole wentylatora, itp.) w przypadku zakłóceń w normalnej pracy wymiennika.

Odprowadzenie kondensatu

Aby ułatwić odprowadzanie kondensatu, konieczne jest przechylenie zespołu wymiennika z płomieniówkami w kierunku odprowadzania kondensatu o co najmniej 1÷2 stopnie. Można to osiągnąć poprzez przechylenie całego wymiennika ciepła w centrali wentylacyjnej lub alternatywnie poprzez przechylenie całego urządzenia.

SC-EN instalacja

Wymiennik ciepła wyposażony jest w dwa króćce do odprowadzania kondensatu, umieszczone na tylnym kolektorze spalin i naprzeciwlegle; jeden jest pozostawiony fabrycznie otwarty, a drugi zamknięty korkiem gwintowanym. W zależności od konfiguracji wymiennika (prawy lub lewy przepływ powietrza), można dostosować wymiennik do wymagań poprzez zamianę korka zamykającego na króćcach.

 1. Przyłącze odprowadzenia kondensatu, pozostaje otwarte, w przypadku urządzenia skonfigurowanego do nawiewu powietrza w prawą stronę.
 2. Przyłącze odprowadzenia kondensatu, które należy zamknąć korkiem w przypadku urządzenia skonfigurowanego do nawiewu powietrza w prawą stronę.
SC-EN króćce kondensatu
Aby zapobiec wydostawaniu się spalin przez odpływ kondensatu i przedostawaniu się gazów z systemu kanalizacyjnego, konieczne jest zainstalowanie syfonu dostarczonego z urządzeniem.

Przy wymiarowaniu systemu odprowadzania kondensatu można posługiwać się normą UNI EN 1196, par. 6.6.1:

 • dla gazu ziemnego 2 l/h skroplin na m3/h gazu
 • dla propanu 3 l/h skroplin na m3/h gazu
 • dla butanu 4 l/h skroplin na m3/h gazu
Syfon kondensatu

Elementy bezpieczeństwa

Termostaty bezpieczeństwa

W urządzeniu, w którym ma być zainstalowany wymiennik ciepła, konieczne jest zainstalowanie elementów bezpieczeństwa z trwałą blokadą w przypadku przegrzania powietrza (maks. 100 °C).

Termostat bezpieczeństwa z ręcznym resetem:
Element musi posiadać certyfikat CE w zakresie właściwości i wymagań wymienionych w normie UNI EN 1020. Czujnik termostatu musi być umieszczony po stronie nawiewu ciepłego powietrza (u góry w przypadku konfiguracji z poziomym przepływem powietrza). Pełni on funkcję przerywania pracy palnika w przypadku nadmiernego przegrzania powietrza. Ręczny reset termostatu musi być przeprowadzony po usunięciu przyczyny zadziałania. Po dokonaniu kalibracji termostat musi być zaplombowany, a zakres temperaturowy elementu pomiarowego musi być co najmniej dwukrotnie wyższy niż wartość nastawy interwencji.

Termostat bezpieczeństwa z automatycznym resetem:
Element musi posiadać certyfikat CE w zakresie właściwości i wymagań wymienionych w normie UNI EN 1020. Czujnik termostatu musi być umieszczony po stronie nawiewu ciepłego powietrza (u góry w przypadku konfiguracji z poziomym przepływem powietrza). Pełni on funkcję przerywania pracy palnika w przypadku nadmiernego przegrzania powietrza. Reset następuje automatycznie. Konieczne jest optyczna sygnalizacja zadziałania termostatu, na przykład poprzez podłączenie do urządzenia akustycznego i/lub wizualnego. Po dokonaniu kalibracji termostat musi być zaplombowany, a zakres temperaturowy elementu pomiarowego musi być co najmniej dwukrotnie wyższy niż wartość nastawy interwencji.

Lokalizacja termostatów bezpieczeństwa:

SC-EN lokalizacja termostatów

Czujnik przepływu lub presostat różnicowy dla kontroli przepływu powietrza

Element pełni funkcję przerywania pracy palnika w przypadku nieprawidłowej redukcji strumienia przepływu powietrza, po dokonaniu kalibracji musi być zaplombowany (nie jest dostarczany wraz z urządzeniem). Po zadziałaniu czujnika reset następuje automatycznie w momencie powrotu do nominalnego przepływu powietrza. Element musi posiadać certyfikat WE.

Lokalizacja czujnika przepływu powietrza: Czujnik przepływu powietrza:
Czujnik przepływu lokalizacja Czujnik przepływu

 

 

 

Pliki do pobrania, seria SC-EN:

SC-EN – DTR-ka SC-EN 320-970 pozycjonowanie termostatów Certyfikat

Zgodność i certyfikaty serii ENERGY

ENERGY nagrzewnice grzewczo-wentylacyjne z palnikiem gazowym lub olejowym posiadają aktualny certyfikat badania typu WE/UE, numer PIN 0476CT2778, potwierdzający zgodność z wymaganiami rozporządzenia GAR (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.

Ponadto nagrzewnice ENERGY są zgodne z następującymi aktami prawnymi UE:

 • Dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
 • Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE.
 • Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
 • Rozporządzeniem UE 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.
 • Rozporządzeniem UE 2016/2281 dotyczącym wymogów ekoprojektu dla produktów ogrzewania powietrznego.