Ogólne warunki gwarancji dla Tansun

 1. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMII ZA WADY FIZYCZNE
  1. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na poniżej opisanych warunkach. Gwarantem jest K-Bausysteme Sp. z o.o. Al. Powstańcow Wlkp. 6 Krotoszyn.
  2. Okres gwarancji na urządzenie wynosi 24 miesięce od daty wystawienia faktury sprzedaży urządzenia przez K-Bausysteme Sp. z o.o.
  1. Użytkownik urządzenia zachowuje uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi przy spełnieniu poniższych warunków:
   1. Urządzenie zostało zainstalowane i jest uzbrojone wyłącznie w fabryczne elementy i akcesoria oraz eksploatowane zgodnie z instrukcją montażu, obsługi i konserwacji.
   2. pierwsze uruchomienie urządzenia zostało wykonane przez osobę z uprawnieniami elektrycznymi;
   3. wady jawne urządzenia były zgłaszane w terminie 7 dni od daty odbioru urządzeń, a wady ukryte w terminie 7 dni od dnia ich spostrzeżenia;
   4. usługi serwisowe i naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane były wyłącznie przez Serwis wskazany przez K-Bausysteme Sp. z o.o.;
   5. wszelkie czynności serwisowe potwierdzone zostały stosownym protokołem;

  2. Gwarancją i rękojmią za wady fizyczne nie są objęte:
   1. wady wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji montażu, obsługi i konserwacji (DTR);
   2. wady wynikłe z nieodpowiedniego składowania i transportu;
   3. wady wynikłe z nieprawidłowego pierwszego uruchomienia lub ewentualnych samodzielnych zmian nastaw regulacyjnych urządzenia bądź instalacji;
   4. wady wynikłe z używania niewłaściwych akcesoriów, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych i instalacji elektrycznej;
   5. wady wynikłe z tytułu wpływu czynników zewnętrznych np.: chemicznych, elektro-chemicznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych;
   6. materiały eksploatacyjne ulegające normalnemu zużyciu, jak: żarnik, itp.;
   7. obniżenia deklarowanych parametrów z przyczyn tkwiących poza urządzeniem;
   8. szkody spowodowane przestojami w pracy urządzenia oraz szkody w innym niż urządzenie majątku użytkownika..

  3. Użytkownik urządzenia traci uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne:
   1. jeżeli urządzenie zostało uszkodzone w trakcie transportu lub montażu, a za który nie odpowiadał Gwarant;
   2. jeżeli nie przedłoży karty gwarancyjnej i kopii faktury zakupu od K-Bausysteme Sp. z o.o.;
   3. w wyniku niewłaściwego podłączenia do instalacji elektrycznej i napraw przez nieuprawnione podmioty;
   4. na skutek wykonywania przeróbek, zastosowania nieoryginalnych części i akcesoriów, użytkowania niezgodnie z instrukcją lub niewłaściwej konserwacji urządzenia;
   5. jeżeli instalacja zasilania elektrycznego nie jest wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, różnicowo-prądowe i przeciwprzepięciowe;
   6. jeżeli urządzenie zostało uszkodzone wskutek okoliczności siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięć sieci elektrycznej, katastrofy budowlanej, powodzi, zamarznięcia instalacji, itp.;
   7. jeżeli po uruchomieniu urządzenia prowadzone były prace, niezgodne z założeniami projektowymi dla zainstalowanego urządzenia, które zmieniały parametry i warunki pracy lub były niezgodnie z prawem budowlanym.
  4. Wymiana części lub naprawy gwarancyjne urządzenia nie powodują wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie. Termin obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu jedynie o okres, gdy urządzenie było w naprawie u Gwaranta, a Użytkownik nie mógł z niego korzystać. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Użytkownikowi urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Gwaranta niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni, a naprawa lub wymiana urządzenia bądź jego elementu nastąpi w najkrótszym możliwym terminie.
  6. Maksymalna wysokość roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest równa cenie zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za inne szkody Użytkownika, w tym szkody pośrednie, w szczególności spowodowane wadliwą pracą lub przestojem urządzenia.
  7. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące gwarancji jakości. Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów, w przypadku gdy Użytkownikiem nie jest konsument, jest sąd właściwy dla dzielnicy Nowe Miasto miasta Poznania.
  8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

 2. REKLAMACJE

  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawnego działania urządzenia, zgłoszenia wad lub usterek muszą być dokonywane w formie pisemnej oraz udokumentowane fotograficznie lub przesłane w wersji elektronicznej na adres e-mail: hvac@k-bausysteme.pl lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: K-Bausysteme Sp. z o.o. ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań.

  Zgłoszenie musi zawierać: kopię karty gwarancyjnej, adres zainstalowania urządzenia (osoba odpowiedzialna za obsługę, telefon), opis nieprawidłowości w pracy urządzenia, dokumentację zdjęciową instalacji/uszkodzenia urządzenia.

  Jeżeli po przesłaniu urządzenia do K-Bausysteme Sp. z o.o. zostanie stwierdzone, że uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia powstało z winy producenta, wymiana uszkodzonego elementu zostanie zrealizowana bezpłatnie. Jeżeli natomiast uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia nastąpiło wskutek nieprawidłowej instalacji lub eksploatacji Użytkownik urządzenia ponosi pełne standardowe koszty związane z wykonaniem naprawy.

  KARTA GWARANCYJNA ważna wyłącznie z kopią faktury od K-Bausysteme Sp. z o.o.