Ogólne warunki gwarancji dla Tecnoclima

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMII ZA WADY FIZYCZNE

 1. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na poniżej opisanych warunkach. Gwarantem jest K-Bausysteme Sp. z o. o.  Al. Powstańców Wlkp. 6, 63-700 Krotoszyn.
 2. Okres gwarancji na urządzenie wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury sprzedaży urządzenia przez K-Bausysteme Sp. z o.o.
 3. Przeglądy i konserwacje urządzenia są zlecane i płatne przez Użytkownika urządzenia na rzecz K-Bausysteme Sp. z o.o.
 4. Użytkownik urządzenia zachowuje uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi przy spełnieniu poniższych warunków:
 1. urządzenie zostało zainstalowane i jest uzbrojone wyłącznie w fabryczne elementy i akcesoria oraz eksploatowane zgodnie z instrukcją montażu, obsługi i konserwacji;
 2. pierwsze uruchomienie urządzenia zostało wykonane przez Serwis wskazany przez K-Bausysteme Sp. z o.o. i potwierdzone stosownym protokołem;
 3. oryginał prawidłowo wypełnionego protokołu pierwszego uruchomienia został przesłany przez Serwis do K-Bausysteme Sp. z o.o. w terminie do 10 dni od daty wykonania pierwszego uruchomienia.
 4. dla urządzeń wentylacyjnych z wentylatorem promieniowym i przekładnią pasową wykonawca instalacji wykonał pomiary wydajności strumienia powietrza, a kopię protokołu przekazał serwisantowi jako załącznik do protokołu pierwszego uruchomienia;
 5. dla urządzeń wyposażonych w zespół nawiewny z wentylatorem promieniowym i przekładnią pasową wykonany został przegląd kontrolny w terminie 3 miesięcy od pierwszego uruchomienia, potwierdzony protokołem przez Serwis wskazany przez K-Bausysteme Sp. z o.o.;
 6. wykonywane były regularne kontrole stanu zabrudzenia, czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza, tak aby zapewnić poprawną pracę i zapobiec uszkodzeniu urządzenia na skutek ograniczenia przepływu powietrza, z powodu zapylenia, zanieczyszczenia, itp., co zostało odpowiednio udokumentowane (tabela kontroli w załączeniu);
 7. wykonywane były wymagane przeglądy okresowe i/lub konserwacje przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, potwierdzone protokołem przez Serwis wskazany przez K-Bausysteme Sp. z o.o., w terminie do 12 miesięcy od momentu wykonania pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż 14 miesięcy od daty zakupu. Częstotliwość przeglądów i konserwacji w całym okresie obowiązywania gwarancji musi uwzględniać zapewnienie poprawnej pracy i zapobieganie uszkodzeniu urządzenia na skutek warunków pracy, np. dużego zapylenia, zanieczyszczenia, itp. Kopia protokołu z każdego przeglądu/konserwacji w okresie obowiązywania gwarancji została przesłana przez Użytkownika do K-Bausysteme Sp. z o.o., w terminie do 10 dni od daty wykonania przeglądu/konserwacji w wersji elektronicznej na adres e-mail: hvac@k-bausysteme.pl lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: K-Bausysteme Sp. z o.o. ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań;
 8. wady jawne urządzenia były zgłaszane w terminie 7 dni od daty odbioru urządzeń, a wady ukryte w terminie 7 dni od dnia ich spostrzeżenia;
 9. usługi serwisowe i naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane były wyłącznie przez Serwis wskazany przez K-Bausysteme Sp. z o.o., który posiada certyfikację Producenta urządzeń na Polskę; 
 10. wszelkie czynności serwisowe potwierdzone zostały stosownym protokołem;
 11. Serwis wskazany przez K-Bausysteme Sp. z o.o.ma prawo odmówić uruchomienia urządzenia w przypadku niewłaściwie wykonanej instalacji. W takiej sytuacji sporządzany jest protokół-notatka, a ponowne uruchomienie na koszt zgłaszającego może odbyć się dopiero po ich usunięciu.
 1. Gwarancją i rękojmią za wady fizyczne nie są objęte:
 1. wady wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji montażu, obsługi i konserwacji (DTR);
 2. wady wynikłe z nieodpowiedniego składowania i transportu;
 3. wady wynikłe z nieprawidłowego samowolnego pierwszego uruchomienia lub ewentualnych samodzielnych zmian nastaw regulacyjnych urządzenia bądź instalacji;
 4. wady wynikłe z używania niewłaściwych akcesoriów, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych i paliw;
 5. wady wynikłe z tytułu wpływu czynników zewnętrznych np.: chemicznych, elektro-chemicznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych;
 6. materiały eksploatacyjne ulegające normalnemu zużyciu, jak: filtry, paski klinowe, uszczelki, żarówki, itp.;
 7. obniżenia deklarowanych parametrów z przyczyn tkwiących poza urządzeniem;
 8. szkody spowodowane przestojami w pracy urządzenia oraz szkody w innym niż urządzenie majątku użytkownika.

  1. Użytkownik urządzenia traci uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne:
  1. jeżeli urządzenie zostało uszkodzone w trakcie transportu lub montażu, a za który nie odpowiadał Gwarant;
  2. jeżeli nie przedłoży karty gwarancyjnej i kopii protokołu pierwszego uruchomienia od Serwisu wskazanego K-Bausysteme Sp. z o.o.;
  3. w wyniku samowolnego pierwszego uruchomienia i napraw przez nieautoryzowane podmioty niebędące Serwisem wskazanym przez
   K-Bausysteme Sp. z o.o.;
  4. na skutek wykonywania przeróbek, zastosowania nieoryginalnych części i akcesoriów, użytkowania niezgodnie z instrukcją lub niewłaściwej konserwacji urządzenia;
  5. jeżeli instalacja zasilania elektrycznego nie jest wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, różnicowo-prądowe i przeciwprzepięciowe;
  6. jeżeli urządzenie zostało uszkodzone wskutek okoliczności siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięć sieci elektrycznej, katastrofy budowlanej, powodzi, zamarznięcia instalacji, itp.;
  7. jeżeli po uruchomieniu urządzenia prowadzone były prace, niezgodne z założeniami projektowymi dla zainstalowanego urządzenia, które zmieniały parametry i warunki pracy lub były niezgodnie z prawem budowlanym.
  1. Wymiana części lub naprawy gwarancyjne urządzenia nie powodują wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie. Termin obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu jedynie o okres, gdy urządzenie było w naprawie u Gwaranta, a Użytkownik nie mógł z niego korzystać. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Użytkownikowi urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy.
  1. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Gwaranta niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni, a naprawa lub wymiana urządzenia bądź jego elementu nastąpi w najkrótszym możliwym terminie.
  1. Maksymalna wysokość roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest równa cenie zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za inne szkody Użytkownika, w tym szkody pośrednie, w szczególności spowodowane wadliwą pracą lub przestojem urządzenia.
  1. Zastrzeżenia:
  1. w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane (koszty dojazdu, diagnostyki, czasu pracy Serwisu) ponosi w pełnej wysokości Użytkownik;
  2. jeżeli w czasie eksploatacji zostały wprowadzone przeróbki w urządzeniu lub w jego bezpośrednim
  1. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące gwarancji jakości. Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów, w przypadku gdy Użytkownikiem nie jest konsument, jest sąd właściwy dla dzielnicy Nowe Miasto miasta Poznania.
  1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

  URUCHOMIENIE I NABYCIE PRAW GWARANCYJNYCH

  Pierwsze uruchomienie wykonywane jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Serwis K-Bausysteme Sp. z o.o. lub firmę, którą wskaże K-Bausysteme Sp. z o.o.

  W przypadku rozruchu urządzenia przez wskazany Serwis K-Bausysteme Sp. z o.o. gotowość do rozruchu urządzenia powinna być zgłoszona na adres e-mail: hvac@k-bausysteme.pl lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: K-Bausysteme Sp. z o.o. ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań, przynajmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem uruchomienia za pomocą formularza “Zgłoszenie pierwszego uruchomienia” na stronie www.k-bausysteme.pl Gwarant urządzenia zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dokładnego terminu uruchomienia. Brak wszystkich danych może skutkować odmową przyjazdu serwisu w zgłoszonym terminie.

  Uruchomienie nie obejmuje prac montażowych, instalacyjnych (np. podłączenia automatyki) oraz usuwania wad instalacji, do których urządzenie jest podłączone.

  Wezwanie uprawnionego Serwisu wskazanego przez K-Bausysteme Sp. z o.o. w celu wykonania pierwszego uruchomienia bez wcześniejszego zakończenia wszystkich prac związanych z poprawnym montażem (przy montażu urządzenia należy ściśle przestrzegać kryteriów ustalonych przez producenta, podanych w instrukcji montażu, obsługi i konserwacji), spowoduje naliczenie kosztów wobec zgłaszającego związanych z każdym przyjazdem Serwisu do urządzenia, jeżeli przygotowanie instalacji nie pozwala na wykonanie zgłoszonego uruchomienia.

  Jeżeli nastąpi uruchomienie urządzenia pomimo niezgodności instalacji i warunków pracy z dokumentacją techniczną oraz zasadami bezpieczeństwa, odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne zostaje wyłączona.

  1. REKLAMACJE
   W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawnego działania urządzenia, zgłoszenia wad lub usterek muszą być dokonywane w formie pisemnej oraz udokumentowane fotograficznie lub przesłane w wersji elektronicznej na adres e-mail: hvac@k-bausysteme.pl lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: K-Bausysteme Sp. z o.o. ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań.

   Zgłoszenie musi zawierać: kopię karty gwarancyjnej, adres zainstalowania urządzenia (osoba odpowiedzialna za obsługę, telefon), opis nieprawidłowości w pracy urządzenia, dokumentację zdjęciową instalacji/uszkodzenia urządzenia.

   Jeżeli po przesłaniu urządzenia do K-Bausysteme Sp. z o.o. zostanie stwierdzone, że uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia powstało z winy producenta, wymiana uszkodzonego elementu zostanie zrealizowana bezpłatnie. Jeżeli natomiast uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia nastąpiło wskutek nieprawidłowej instalacji lub eksploatacji Użytkownik urządzenia ponosi pełne standardowe koszty związane z wykonaniem naprawy.

   KARTA GWARANCYJNA ważna wyłącznie z kopią faktury sprzedaży K-Bausysteme Sp. z o.o., protokołu pierwszego uruchomienia i przeglądów gwarancyjnych wykonanych przez wskazany Serwis.