Zgłoszenie pierwszego uruchomienia

  Zleceniodawca/Płatnik  Nazwa firmy  Numer identyfikacji podatkowej

  Format: XX-XXX  Nr posesji  Format: +48 XXX XXX XXX  Przykład: nazwa@domena.pl

  Lokalizacja instalacji  Nazwa firmy

  Format: XX-XXX  Nr posesji  Format: +48 XXX XXX XXX  Przykład: nazwa@domena.pl

  Zgłoszenie
  TecnoclimaGaz IndustrieReznorInne
  Przykład: PMX 30 x 5 szt.  Przykład: Sterownik KRONOS GA11 x 2 szt.  Przykład: 6 metrów nad posadzką.  Przykład: drabina, podnośnik, winda itp.  Przykład: godziny pracy, informacje o specjalnych ograniczeniach na terenie zakładu itp.


  Brak danychGaz ziemny G20 (E) (GZ-50)Gaz ziemny G27 (Lw) (GZ-41,5)Gaz ziemny G2.350 (Ls) (GZ-35)Gaz propan G31 (P)Gaz butan G30 (B)Olej opałowy

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA URZĄDZENIA DO URUCHOMIENIA (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE). Autoryzowana Firma Serwisowa zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dokładnego terminu. Brak wszystkich danych może skutkować odmową przyjazdu serwisu w zgłoszonym terminie.


  Czy urządzenie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu, projektem, obowiązującymi przepisami i zapewniony jest bezpieczny dostęp pozwalający na rozruch oraz czy: - jest wypoziomowane? - zachowane są odległości od struktur budowlanych zgodnie z instrukcją montażu? - jest zapewniona swobodna cyrkulacja powietrza z i do urządzenia? - jest wykonana i odpowiednio zabezpieczona instalacja odprowadzenia kondensatu?
  TAKNIE

  Czy instalacja paliwowa/gazowa wraz z urządzeniem jest wykonana zgodnie z aktualnymi zatwierdzonym przez odp. służby projektem wykonawczym?
  TAKNIE

  Czy przeprowadzona została główna próba szczelności instalacji gazowej potwierdzona protokołem z odbioru instalacji gazowej?
  TAKNIE

  Czy instalacja gazowa jest zagazowana (odpowietrzona) i czy do urządzenia doprowadzony jest gaz o odpowiednim ciśnieniu dla danego rodzaju gazu?
  TAKNIE

  Czy podłączenie przewodów kominów spalinowych i sprawność wentylacji w pomieszczeniu potwierdzone jest pozytywnym protokołem kominiarskim?
  TAKNIE

  Czy instalacja elektryczna podłączona do urządzenia wyposażona jest we właściwe zabezpieczenia i ochronniki przeciwprzepięciowe, wykonana zgodnie z instrukcją montażu, obowiązującymi normami i odebrana pozytywnym protokołem?
  TAKNIE

  Czy instalacja ochronna jest podłączona do urządzenia i odebrana pozytywnym protokołem z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej?
  TAKNIE

  Czy akcesoria automatyki sterującej (np. sterownik pomieszczeniowy, reseter, itd.) są zamontowane w odpowiednim miejscu i podłączone z urządzeniem zgodnie ze schematem elektrycznym?
  TAKNIE

  Czy zapewniona jest obecność wykonawcy instalacji paliwowej/gazowej, elektrycznej i podłączenia automatyki sterującej podczas pierwszego uruchomienia?
  TAKNIE

  Dla urządzenia podłączonego do instalacji kanałowej. Czy instalacja kanałowa wykonana jest zgodnie z projektem i czy zaprojektowany strumień powietrza oraz spadek ciśnienia w instalacji kanałowej są zgodne z wydatkiem powietrza i sprężem dyspozycyjnym zamontowanego urządzenia?
  TAKNIE

  Dla urządzenia podłączonego do instalacji kanałowej. Czy zapewniona jest podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez Serwis równoczesna obecność uprawnionej firmy wykonującej regulację instalacji kanałowej i pomiar wydajności wentylacji? Zlecenie i koszt wykonania ww. czynności po stronie wykonawcy instalacji.
  TAKNIE

  Zdjęcia z instalacji urządzenia przekazane drogą elektroniczną.
  TAKNIE

  Wyrażam zgodę na używanie przekazanych zdjęć w celach szkoleniowych i reklamowych.
  TAKNIE

  Załącz dodatkowe dokumenty w postaci plików


  Faktura zakupu (skan/pdf)Dokumentacja zdjęciowa

  doc,docx,pdf,scan

  doc,docx,pdf,scan

  doc,docx,pdf,scan

  doc,docx,pdf,scan

  doc,docx,pdf,scan

  doc,docx,pdf,scan

  WARUNKI WYKONANIA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA: Pierwsze uruchomienie urządzenia warunkujące nabycie praw gwarancyjnych musi być wykonane przez Autoryzowaną Firmę Serwisową. W przypadku, gdy po przyjeździe Serwisu na obiekt, okaże się, że nie został dopełniony którykolwiek z wyżej wymaganych punktów i wykonanie I-go uruchomienia jest niemożliwe, koszty dojazdu i zaangażowania Serwisu pokrywa zgłaszający/płatnik potrzebę uruchomienia, tak jak i każdy kolejny przyjazd Serwisu do urządzenia, jeżeli przygotowanie instalacji nie pozwala na wykonanie zgłoszonego uruchomienia. Uruchomienie nie obejmuje prac montażowych (m.in. montażu i podłączenia automatyki) oraz usuwania wad instalacji, do których urządzenie jest podłączone. Podczas uruchomienia urządzenia przez Serwis wymagana jest obecność wykonawcy instalacji: gazowej, elektrycznej i podłączenia automatyki sterującej. Dla urządzenia podłączonego do instalacji kanałowej, podczas uruchomienia przez Serwis wymagana jest równoczesna obecność uprawnionej firmy wykonującej regulację instalacji kanałowej i pomiar wydajności wentylacji, na zlecenie i koszt wykonawcy instalacji. Czynności te są konieczne ze względu na zapewnienie właściwych warunków pracy urządzenia w całej instalacji. Pozytywny protokół wydajności wentylacji jest do spełnienia warunków rękojmi i gwarancji. Brak pozytywnych wyników pomiarów wydajności wentylacji uniemożliwia dalszy rozruch urządzenia i konieczność odstąpienia serwisu od wykonania uruchomienia. Koszt ponownego przyjazdu i pobytu Serwisu pokrywa zgłaszający. W przypadku uruchomienia urządzenia pomimo niezgodności instalacji i warunków pracy z dokumentacją producenta i zasadami bezpieczeństwa, odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji zostaje wyłączona. Po wykonaniu uruchomienia przez Serwis należy zapewnić obecność co najmniej jednej osoby w celu przeszkolenia w zakresie obsługi urządzenia oraz osoby upoważnionej do podpisania protokołu z uruchomienia. Zgłaszający deklaruje, że zapewni odpowiedni sprzęt w celu bezpiecznego dostępu do uruchamianego urządzenia bez uciążliwości i ograniczeń, zgodnie z przepisami BHP. Autoryzowana Firma Serwisowa zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dokładnego terminu. Brak wszystkich danych może skutkować odmową przyjazdu serwisu w zgłoszonym terminie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak akceptacji powyższych punktów uniemożliwi kontakt z Państwem w celach realizacji rozruchu i obsługi serwisowej urządzenia.