Ogólne warunki gwarancji dla urządzeń Fraccaro: Panrad, Girad, Vaporad, Sunrad.

 1. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMII ZA WADY FIZYCZNE
  1. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na poniżej opisanych warunkach. Gwarantem jest K-Bausysteme Sp. z o.o. Al. Powstańców Wlkp. 6 Krotoszyn.
  2. Okres gwarancji na urządzenie wynosi 24 miesiące,  w tym na 12 miesięcy na elementy skrzynki palnika: zawór gazowy, skrzynka sterująca, wentylator spalin, presostat, automat zapłonowy od daty wystawienia faktury sprzedaży urządzenia przez K-Bausysteme Sp. z o.o.
  3. Przeglądy i konserwacje urządzenia są zlecane i płatne przez Użytkownika urządzenia na rzecz K-Bausysteme Sp. z o.o.
  4. Użytkownik urządzenia zachowuje uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi przy spełnieniu poniższych warunków:
   1. urządzenie zostało zainstalowane i jest uzbrojone wyłącznie w fabryczne elementy i akcesoria oraz eksploatowane zgodnie z instrukcją montażu, obsługi i konserwacji;
   2. pierwsze uruchomienie urządzenia zostało wykonane przez Serwis wskazany przez K-Bausysteme Sp. z o.o. i potwierdzone stosownym protokołem;
   3. oryginał prawidłowo wypełnionego protokołu pierwszego uruchomienia został przesłany przez Serwis do K-Bausysteme Sp. z o.o. w terminie do 10 dni od daty wykonania pierwszego uruchomienia.
   4. wykonywane były wymagane przeglądy okresowe i/lub konserwacje przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, potwierdzone protokołem przez Serwis wskazany przez K-Bausysteme Sp. z o.o., w terminie do 12 miesięcy od momentu wykonania pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż 14 miesięcy od daty zakupu. Częstotliwość przeglądów i konserwacji w całym okresie obowiązywania gwarancji musi uwzględniać zapewnienie poprawnej pracy i zapobieganie uszkodzeniu urządzenia na skutek warunków pracy, np. dużego zapylenia, zanieczyszczenia, itp. Kopia protokołu z każdego przeglądu/konserwacji w okresie obowiązywania gwarancji została przesłana przez Użytkownika do K-Bausysteme Sp. z o.o., w terminie do 10 dni od daty wykonania przeglądu/konserwacji w wersji elektronicznej na adres e-mail: hvac@k-bausysteme.pl lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: K-Bausysteme Sp. z o.o. ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań;
   5. wady jawne urządzenia były zgłaszane w terminie 7 dni od daty odbioru urządzeń, a wady ukryte w terminie 7 dni od dnia ich spostrzeżenia;
   6. usługi serwisowe i naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane były wyłącznie przez Serwis wskazany przez K-Bausysteme Sp. z o.o., który posiada certyfikację Producenta urządzeń na Polskę;
   7. wszelkie czynności serwisowe potwierdzone zostały stosownym protokołem;
   8. Serwis wskazany przez K-Bausysteme Sp. z o.o. ma prawo odmówić uruchomienia urządzenia w przypadku niewłaściwie wykonanej instalacji. W takiej sytuacji sporządzany jest protokół-notatka, a ponowne uruchomienie na koszt zgłaszającego może odbyć się dopiero po ich usunięciu.

  5. Gwarancją i rękojmią za wady fizyczne nie są objęte:
   1. wady wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji montażu, obsługi i konserwacji (DTR);
   2. wady wynikłe z nieodpowiedniego składowania i transportu;
   3. wady wynikłe z nieprawidłowego samowolnego pierwszego uruchomienia lub ewentualnych samodzielnych zmian nastaw regulacyjnych
   4. urządzenia bądź instalacji;
   5. wady wynikłe z używania niewłaściwych akcesoriów, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych i paliw;
   6. wady wynikłe z tytułu wpływu czynników zewnętrznych np.: chemicznych, elektro-chemicznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych;
   7. materiały eksploatacyjne ulegające normalnemu zużyciu, jak: uszczelki, żarówki, itp.;
   8. obniżenia deklarowanych parametrów z przyczyn tkwiących poza urządzeniem;
   9. szkody spowodowane przestojami w pracy urządzenia oraz szkody w innym niż urządzenie majątku użytkownika.

  6. Użytkownik urządzenia traci uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne:
   1. jeżeli urządzenie zostało uszkodzone w trakcie transportu lub montażu, a za który nie odpowiadał Gwarant;
   2. jeżeli nie przedłoży karty gwarancyjnej i kopii protokołu pierwszego uruchomienia od Serwisu wskazanego przez K-Bausysteme Sp. z o.o.;
   3. w wyniku samowolnego pierwszego uruchomienia i napraw przez nieautoryzowane podmioty niebędące Serwisem wskazanym przez K-Bausysteme Sp. z o.o.;
   4. na skutek wykonywania przeróbek, zastosowania nieoryginalnych części i akcesoriów, użytkowania niezgodnie z instrukcją lub niewłaściwej konserwacji urządzenia;
   5. jeżeli instalacja zasilania elektrycznego nie jest wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, różnicowo-prądowe i przeciwprzepięciowe;
   6. jeżeli urządzenie zostało uszkodzone wskutek okoliczności siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięć sieci elektrycznej, katastrofy budowlanej, powodzi, zamarznięcia instalacji, itp.;
   7. jeżeli po uruchomieniu urządzenia prowadzone były prace, niezgodne z założeniami projektowymi dla zainstalowanego urządzenia, które zmieniały parametry i warunki pracy lub były niezgodnie z prawem budowlanym.
  7. Wymiana części lub naprawy gwarancyjne urządzenia nie powodują wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie. Termin obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu jedynie o okres, gdy urządzenie było w naprawie u Gwaranta, a Użytkownik nie mógł z niego korzystać. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Użytkownikowi urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy.
  8. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Gwaranta niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni, a naprawa lub wymiana urządzenia bądź jego elementu nastąpi w najkrótszym możliwym terminie.
  9. Maksymalna wysokość roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest równa cenie zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za inne szkody Użytkownika, w tym szkody pośrednie, w szczególności spowodowane wadliwą pracą lub przestojem urządzenia.
  10. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące gwarancji jakości. Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów, w przypadku gdy Użytkownikiem nie jest konsument, jest sąd właściwy dla dzielnicy Nowe Miasto miasta Poznania.
  11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.


 2. URUCHOMIENIE I NABYCIE PRAW GWARANCYJNYCH

  Pierwsze uruchomienie wykonywane jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Serwis K-Bausysteme Sp. z o.o. lub firmę, którą wskaże K-Bausysteme Sp. z o.o.

  W przypadku rozruchu urządzenia przez wskazany Serwis K-Bausysteme Sp. z o.o. gotowość do rozruchu urządzenia powinna być zgłoszona na adres e-mail: hvac@k-bausysteme.pl lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: K-Bausysteme Sp. z o.o. ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań, przynajmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem uruchomienia za pomocą formularza “Zgłoszenie pierwszego uruchomienia” na stronie www.k-bausysteme.pl .
  Gwarant urządzenia zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dokładnego terminu uruchomienia. Brak wszystkich danych może skutkować odmową przyjazdu serwisu w zgłoszonym terminie.

  Uruchomienie nie obejmuje prac montażowych, instalacyjnych (np. podłączenia automatyki) oraz usuwania wad instalacji, do których urządzenie jest podłączone.

  Wezwanie uprawnionego Serwisu wskazanego przez K-Bausysteme Sp. z o.o. w celu wykonania pierwszego uruchomienia bez wcześniejszego zakończenia wszystkich prac związanych z poprawnym montażem (przy montażu urządzenia należy ściśle przestrzegać kryteriów ustalonych przez producenta, podanych w instrukcji montażu, obsługi i konserwacji), spowoduje naliczenie kosztów wobec zgłaszającego związanych z każdym przyjazdem Serwisu do urządzenia, jeżeli przygotowanie instalacji nie pozwala na wykonanie zgłoszonego uruchomienia.

  Jeżeli nastąpi uruchomienie urządzenia pomimo niezgodności instalacji i warunków pracy z dokumentacją techniczną oraz zasadami bezpieczeństwa, odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne zostaje wyłączona.

 3. REKLAMACJE

  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawnego działania urządzenia, zgłoszenia wad lub usterek muszą być dokonywane w formie pisemnej oraz udokumentowane fotograficznie lub przesłane w wersji elektronicznej na adres e-mail: hvac@k-bausysteme.pl lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: K-Bausysteme Sp. z o.o. ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań.

  Zgłoszenie musi zawierać: kopię karty gwarancyjnej, kopię protokołu pierwszego uruchomienia, adres zainstalowania urządzenia (osoba odpowiedzialna za obsługę, telefon), opis nieprawidłowości w pracy urządzenia, dokumentację zdjęciową instalacji/uszkodzenia urządzenia.

  Jeżeli po interwencji Serwisu wskazanego przez K-Bausysteme Sp. z o.o. zostanie stwierdzone, że uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia powstało z winy producenta, dostawa uszkodzonego elementu zostanie zrealizowana bezpłatnie. Jeżeli natomiast uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia nastąpiło wskutek nieprawidłowej instalacji lub eksploatacji Użytkownik urządzenia ponosi pełne standardowe koszty związane z wezwaniem Serwisu Gwaranta lub wykonaniem naprawy.

  KARTA GWARANCYJNA ważna wyłącznie z kopią faktury, protokołu pierwszego uruchomienia i przeglądów gwarancyjnych wykonanych przez Serwis wskazany przez K-Bausysteme Sp. z o.o.